ສັດ

ສັດ

ຮູບຊົງ

ຮູບຊົງ

ພືດພັນ

ພືດພັນ

ປະກົດການອຸຕຸນິຍົມ

ປະກົດການອຸຕຸນິຍົມ

ວຽກ

ວຽກ

ວັນພັກ

ວັນພັກ

ຄວາມສາມາດ

ຄວາມສາມາດ

ອາຫານ

ອາຫານ

ຜູ້ລົງທືນ

ຜູ້ລົງທືນ

ອັກສອນ

ອັກສອນ

ກິລາ

ກິລາ

ວັດຖຸ

ວັດຖຸ

ວິທີການຂົນສົ່ງ

ວິທີການຂົນສົ່ງ

ຕຶກອາຄານ

ຕຶກອາຄານ